Raporlu Öğretmen Derse Girebilir mi?


Raporlu Öğretmen Derse Girebilir mi? Raporlu Öğretmene Ek Ders Ücreti Ödenir mi?Raporlu Öğretmen Yurtdışına Çıkabilir mi? Raporlu Öğretmen Eğitim Öğretim Ödeneği Alır mı? Raporlu Öğretmen Maaş Kesintisi Ne Kadar Olur?Raporlu Öğretmen Nöbet Tutabilir mi? Raporlu Öğretmen İlişik Kesebilir mi?Raporlu Öğretmen İl Dışına Çıkabilir mi?

Raporlu Öğretmen Derse Girebilir mi?

İstirahat Raporu: Sağlık kurum ve kuruluşlarından verilen sağlık raporlarını (sağlık kurul raporu ve tek tabip raporu) belirtir. İstirahat raporu e-rapor uygulamaları da göz önünde bulundurularak sağlık kurulu raporu, istirahat raporu ve birinci basamak sağlık hizmet sunucularınca düzenlenecek tek hekim raporları öğretmenin hastalığının istirahat ederek geçeceğinin belgesidir.Kurum onayı ile evde geçirilmektedir.
Raporlu iken çalışmamanız gerekir.Çalışırsanız idareciniz zor durumda kalır siz çalışmak istiyorsanız raporunuzu bozdurmanız yani dr dan tekrar çalışabilir raporu almanız gerekir dilekçeyle falan olmaz

Raporlu Öğretmene Ek Ders Ücreti Ödenir mi?

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Görevin fiilen yapılması” başlıklı 25.maddesi 3.fıkrasındaki; “Bu Kararın 10, 14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez.” hükümlerine istinaden ödenen ek derslerde yarım gün izinlerde de ek ders ödemeye devam edilmekte, bu maddeler dışında ödenen ek ders ücretlerinde ise yarım gün izinlerde ek dersler ödenmemektedir.

Yani yarım günden fazla rapor yada izinde ek ders kesilmektedir. İki günden fazla izin veya raporda ise o hafta için hiç bir şey alamazsınız 18 saat maaş karşılığını doldurmalısınız öncelikle. Dersten sonra rapor alırsanız o gün raporun 1. günü olur ama ekdersiniz kesilmez böyle bir durumda kalmamak için sevk in üzerine sevki aldığınız saati yazdırın. ayrıca ders defterini yada sınıf defterini doldurmuş olmanız ekders almanız için yeterlidir. bir gün izin yada raporda 7 saat ekders gider

Raporlu Öğretmen Yurtdışına Çıkabilir mi?

Öğretmenlere Hastalık izni 6 ncı maddede belirtilen amirler tarafından verilir. Ancak, geçici görev veya vekâlet sebebiyle diğer kurumlarda görevli memurlara görev yaptıkları kurumların izin vermeye yetkili amirlerince, yurt dışında geçici görevli memurlara ise misyon şeflerince hastalık izni verilir.

Mevcut düzenlemelerden, hastalık izni kullanmakta olan memurun, kurum veya amirinden izin almaksızın bulunduğu yer dışına çıkmasının mümkün olduğu ve izin alınmamasının herhangi bir yaptırımının da olmadığı anlaşılmaktadır.

Ancak, bazı kurumların, hastalık iznini bulunduğu yer dışında geçirmek isteyen memurun, bu durumu görevli olduğu birime iletmesini ve varsa adres ve telefon bilgilerini bildirmesini istedikleri de görülebilmektedir.
İznin yurt dışında geçirilmesi
Öte Yandan MEB İzin Yönergesindeki Hüküm İse Aynen Şöyledir.

MADDE 43- (1) Kanunî izin sürelerini yurt dışında geçirmek isteyen personelin bu durumu İzin Onay Belgesinde belirtmesi yeterlidir.

(2) Öğretmenlerden yarıyıl ve yaz tatillerini yurt dışında geçirmek isteyenlerin, iznin geçirileceği adresi disiplin amirine yazılı olarak bildirmesi yeterlidir.

Raporlu Öğretmen İl Dışına Çıkabilir mi?

Mevcut düzenlemelerden, hastalık izni kullanmakta olan memurun, kurum veya amirinden izin almaksızın bulunduğu yer dışına çıkmasının mümkün olduğu ve izin alınmamasının herhangi bir yaptırımının da olmadığı anlaşılmaktadır.

Ancak, bazı kurumların, hastalık iznini bulunduğu yer dışında geçirmek isteyen memurun, bu durumu görevli olduğu birime iletmesini ve varsa adres ve telefon bilgilerini bildirmesini istedikleri de görülebilmektedir.

Raporlu Öğretmen Eğitim Öğretim Ödeneği Alır mı?

Konuyla igili mevzuatlar değerlendirildiğinde “Analık İzni”ni kullanan bayan öğretmenlerimize ve "Yıllık İzindeki" okul idarecilerimize, Eylül ayı içinde Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinin verilmesi gerektiği açıktır. Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği aldığı halde Ekim ayında ücretsiz izne ayrılan bayan öğretmenden ödeneğin geri istenip istenmeyeceği sorusuna ise cevap olarak Sayıştay Başkanlığı 3. Dairesinin 07.07.1998 tarihli ve 140 sayılı kararı verilebilir.İlgili kararda özetle; “Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretmenin öğretim ödeneğinin ödenme tarihinden sonra emekli olması durumunda dahi geri alınmaması” gerektiği belirtilmiştir.

Raporlu Öğretmen Maaş Kesintisi Ne Kadar Olur?

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 152. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"... bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir."

Ancak; yüzde 25 rapor kesintisi şu durumlarda uygulanmamaktadır: (1) sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri, (2) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ile (3) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri..

Raporlu Öğretmen Nöbet Tutabilir mi?

1- İhtiyaç halinde öğretmenlere 2 gün nöbet görevi verilebilir. Bu zorunluluktan doğan bir görevdir. Yapılması gerekir. Asli görevden sayılır. Bunun için bir yasal dayanağa gerek yoktur. Yönetmeliğin 44/10. maddesi gereği, öğretmenler kurulunda yapılacak görüşme ve değerlendirme sonucunda alınacak karara göre nöbet görevi yerine getirilmelidir.
2- Sağlık mazereti olan öğretmenin hekim tarafından verilmiş bir raporu varsa, mazeret sayılır. Ancak, rapor yoksa görev mazeretsiz olarak yapılmamış sayılır. Yönetmelik 44/9. madde gereği; özürsüz olarak görev yapılmamış sayılır. RAPORU OLAN ÖĞRETMENE İSE NÖBET TUTTURULAMAZ

Raporlu Öğretmen İlişik Kesebilir mi?

Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi, 657 Sayılı Kanunu’nun 62 ve 63. Maddelerinde düzenlenmektedir. Devlet Memurlarının atama ve yer değiştirme işlemlerinde: “Tebliğ tarihi” belirleyici olup, “ilişik kesme tarihi” olarak bilinen tarih belirleyici değildir.
Tebliğ konusunda kurumun(amirin) sorumluluğu, atama kararnamesini memura tebliğ etmek ve tebliğ işleminin gerçekleşme sürecinde, memurun yolluğunun da ödenmesini aynı sürede gerçekleştirmektir. Çünkü bunlardan biri eksik olduğu zaman memurun görev yerine hareket için 657 Sayılı Kanunu’nun 62. Maddesinde belirlenen süreler işlerlik kazanmamaktadır.
Tebligat konusunda yaşanan tereddütlerin başında amirin atama kararnamesini bekletip bekletmeme konusudur. Tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğü incelendiğinde, personele tebligat yapılmasında amire tebligatı bekletme gibi bir yetki tanımamıştır. Başka bir ifadeyle, memura tebligatın yapılmasına engel herhangi bir düzenlemeye yer verilmeyerek her hal ve şartta tebligatın yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Tebligat mevzuatında, tebligat yapılacak kişinin hasta veya raporlu olması, gece, gündüz veya tatil olması, ya da kendisinin olmaması halinde yakınlarına, ikamet ettiği yerin muhtarına ve ilanen tebligat yapılması gerektiği amir hükümler olarak yer almaktadır. Hatta memurun atama kararnamesini herhangi bir şekilde görmesi bile tebligatın yapılmış sayılması da deyim yerinde ise amire herhangi bir takdir hakkı bırakmamıştır.

Bu nedenle raporlu iken ilişik kesip yeni kurumunuza raporunuzu sunmanız mümkündür

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.